Avfall & återvinning

Innehållsförteckning

En- och tvåfamiljshus

Hushållsavfall
Trädgårdavfall
Grovavfall
Enskilda avloppsanläggningar
Vid akut hämtning

Flerbostadshus

Hushållsavfall
Grovavfall

Fritidshus

Hushållsavfall
Latrin

Verksamheter

En- och tvåfamiljshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 meter.

Kärl, volym 190 l 370 l
Fast avgift, kr/år 672 938
Rörlig avgift, kr/kg 2,41 2,41

Tilläggsavgifter för dragväg, extrahämtning och hämtning en gång varannan vecka.

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 m 41-50 m
Avgift, kr/år 0 222 460 673 896 1126
Extrahämtning erbjuds till en fast kostnad 250 kr/gång            

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång 220

 

Trädgårdsavfall

Hämtning av komposterbart trädgårdsavfall kan beställas för boende i Linköpings tätort, samt tätorterna Ljungsbro, Berg, Vikingstad, Ekängen, Linghem och Sturefors. Trädgårdsavfallet hämtas varannan vecka under trädgårdssäsongen, vecka 15-48. För att se vilka veckor du har hämtning besök Mina Sidor, som du når genom att logga in på tekniskaverken.se,. Trädgårdsavfallshämtningen förlängs automatiskt från år till år, om du inte meddelar annat. Start och uppsägning kan ske när som helst, även mitt under pågående säsong.

Komposterbart trädgårdsavfall i kärl, tömning en gång varannan vecka.

Kärl, volym 190 l
Fast avgift, kr/säsong 580

Grovavfall

Till återvinningscentralerna Ullstämma, Malmen och Gärstad är privatpersoner i Linköpings kommun välkomna att lämna sitt sorterade grovavfall utan extra kostnad. Kostnaden för dessa täcks av avgiften för det ordinarie abonnemanget för hämtning av hushållsavfall.

Har du inte möjlighet att själv kunna besöka en återvinningscentral finns det möjlighet att beställa hämtning.
Grovavfall, hämtning efter beställning

Avgift för volym upp till 2 m3 kr/hämtning 250
Tilläggsavgift för volym överstigande 2 m3, kr/m3 111

Max 4 m³ per hämtning.

Grovavfallet ska vara framställt vid tomtgräns/körbar väg och hanterbart för en person.

Enskilda avloppsanläggningar

Alla avloppsanläggningar ska enligt kommunens renhållningsordning tömmas minst en gång per år, med undantag för bad-, disk- och tvättbrunnar (BDT-brunnar) som töms vartannat år.

Vid schemalagd tömning ingår transport och avfallsbehandling vid Nykvarns reningsverk i avgiften. Avgiften bestäms av anläggningens volym och inte av den mängd som hämtas.

Körvägen för slamsugningsfordon ska vara tillräckligt bred och ha en bärighet som motsvarar 10 tons axeltryck. Vägen ska också vara fri från buskage och hängande grenar, brunnen måste vara åtkomlig och synlig. Brunnslocket får inte vara tyngre än att det lätt kan hanteras av en person.

Schemalagd tömning

Anläggningsvolym, 0-4 m3, kr/tömning 885
Anläggningsvolym överstigande 4 m3, kr/m3 259
Slangutläggning över 30 m, kr/påbörjad tiometerslängd 258

Tömning utöver ordinarie hämtningschema, inom 5 arbetsdagar

Framkörningsavgift 491
Tömningskostnad Enligt schemalagd tömning

Vid akut hämtning

Vid akut tömning inom 24 timmar utgår en timavgift samt behandlingsavgift för mängden tömt slam. För mer information samt beställning av akut tömning ring 013-209240.

Timpris ordinarie arbetstid 955 kr/timme
Behandlingsavgift 107 kr/kbm

 

Flerbostadshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym 190 l 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 835 1049 1703
Rörlig avgift, kr/kg 2,41 2,41 2,41

Tilläggsavgifter för hämtningsavstånd, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 41-50 m
Avgift, kr/år 0 443 918 1346 1790 2251

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång 220

Hushållsavfall i mobil sopsug, hämtning en gång i veckan. Avgiften är fast och viktdebiteras ej.

Tank, volym 1,0 m3 1,5 m3 2,0 m3 2,5 m3 3,5 m3 5,4 m3
Fast avgift, kr/år 5118 7547 9182 10913 15106 21448

Hushållsavfall i container, hämtning en gång i veckan.

Containrar, volym 7-8 m3
Fast avgift, kr/år 11 499
Rörlig avgift, kr/kg 2,41

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Hushållsavfall i djupbehållare, hämtning en gång i veckan

Djupbehållare, volym 5 m3
Fast avgift, kr/år 9 750
Rörlig avgift, kr/kg 2,41


Grovavfall

Grovavfall i container, hämtning en gång i veckan.

Container, volym 7-8 m3
Fast avgift, kr/år 9943
Rörlig avgift, kr/kg 1,88

Grovavfall i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 598 752
Rörlig avgift, kr/kg 1,88 1,88

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 m 41-50 m
Avgift, kr/år 0 443 918 1346 1790 2251

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.
Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång 220

Fritidshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall från fritidsbostäder hämtas varannan vecka under perioden 1 maj till 30 september. Avgiften är fast och viktdebiteras ej.

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 meter

Kärl, volym 190 l 370 l
Fast avgift, kr/säsong 1018 1424

Vid hämtning ska kärlet vara utställt vid tomtgräns/körbar väg.

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång 220

Latrin

Latrinhämtning från fritidshus

Hämtning enligt beställning

Avgift, kr/kärl & kupong 380

Latrinkärl och kuponger säljs tillsammans och finns att köpa på våra bemannade återvinningscentraler se information här.

Vid hämtning ska kärlet vara märkt med ifylld kupong och vara framställt vid tomtgräns/körbar väg.

 

Verksamheter

Avgifter anges inklusive moms.

Verksamhetsavfall i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym 190 l 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 270 598 752
Rörlig avgift, kr/kg 1,88 1,88 1,88

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 m 41-50 m
Avgift, kr/år 0 443 918 1346 1790 2251


Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Byte av kärlstorlek /abonnemang

Avgift, kr/gång 220

 

 

Välkommen till

Mina Sidor

På Mina Sidor, som du når genom att logga in på tekniskaverken.se, kan du som kund på ett enkelt sätt få en bild över dina tjänster hos oss, följa din användning och få statistik över den, se fakturor och avtal samt hantera kundärenden.