Avfall och återvinning - prislista för hushållsavfallstjänster

Innehållsförteckning

En- och tvåfamiljshus

Hushållsavfall
Trädgårdavfall
Grovavfall
Slam från enkilda avloppsanläggningar

Flerbostadshus

Hushållsavfall
Grovavfall

Fritidshus

Hushållsavfall
Latrin

Verksamheter

Hushållsavfall från verksamhet
Matavfall, Gröna linjen
Tömning av fettavskiljare

En- och tvåfamiljshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 meter.

Kärl, volym                                                                                              190 l 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 942 1 315 1 754
Rörlig avgift, kr/kg 3,35 3,35 3,35

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång varannan vecka.

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 m 41-50 m >50 m
Avgift, kr/år 0 311 675 1 032 1 437 1 880 4 176

Extrahämtning hushållsavfall i kärl

Extrahämtning hushållsavfall, grovavfall, hushållsavfall från verksamhet*
Fast avgift, kr/behållare/gång                                                                                       368
* Gäller ej stationär sopsug

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång                                                                                       308

Tvätt av kärl, inom Linköpings tätort

Avgift, 1-3 kärl                                                                                       813
Fler än 3 kärl, kr/styck  225

Läs mer information och gör en beställning av kärltvätt.

Hushållsavfall i stationär sopsug i Vallastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år                                                                                           231
Fast avgift verksamhet, kr/år 231
Rörlig avgift, kr/kg 2,61   

Dispens 

Avgifter i samband med dispens från hämtning av hushållsavfall från permanentbostad. 

Grundavgift vid dispens permanentbostad*, kr/år                                    529
Grundavgift vid dispens fritidshus*, kr/år 331
Hemtagning av kärl vid dispens, kr 1184

*För att täcka kostnader för exempelvis nyttjande av ÅVC, omhändertagande av återvinningsbart avfall, farligt avfall och batterier (miljöavgift).

Trädgårdsavfall

Hämtning av komposterbart trädgårdsavfall kan beställas för boende i Linköpings tätort, samt tätorterna Ljungsbro, Berg, Vikingstad, Ekängen, Linghem, Malmslätt och Sturefors. Trädgårdsavfallet hämtas varannan vecka under trädgårdssäsongen, vecka 15-48. För att se vilka veckor du har hämtning logga in på Mina Sidor. Trädgårdsavfallshämtningen förlängs automatiskt från år till år, om du inte meddelar annat. Start och uppsägning kan ske när som helst, även mitt under pågående säsong.

Komposterbart trädgårdsavfall i kärl, tömning en gång varannan vecka.

Kärl, volym                                                                190 l
Fast avgift, kr/säsong                                                       813

Grovavfall

Till återvinningscentralerna Ullstämma, Malmen och Gärstad är privatpersoner i Linköpings kommun välkomna att lämna sitt sorterade grovavfall utan extra kostnad. Kostnaden för dessa täcks av avgiften för det ordinarie abonnemanget för hämtning av hushållsavfall.

Har du inte möjlighet att själv kunna besöka en återvinningscentral finns det möjlighet att beställa hämtning.

Grovavfall, hämtning efter beställning

Avgift för volym upp till 2 m3, kr/hämtning             378

Grovavfallet ska vara framställt vid tomtgräns/körbar väg och hanterbart för en person.
Max 2 m3 per hämtning.

Slam från enskilda avloppsanläggningar

Alla avloppsanläggningar ska enligt kommunens renhållningsordning tömmas minst en gång per år, med undantag för bad-, disk- och tvättbrunnar (BDT-brunnar) som töms vartannat år.

Vid schemalagd tömning ingår transport och avfallsbehandling vid Nykvarns reningsverk i avgiften. Avgiften bestäms av anläggningens volym och inte av den mängd som hämtas.

Körvägen för slamsugningsfordon ska vara tillräckligt bred och ha en bärighet som motsvarar 10 tons axeltryck. Vägen ska också vara fri från buskage och hängande grenar, brunnen måste vara åtkomlig och synlig. Brunnslocket får inte vara tyngre än att det lätt kan hanteras av en person.

Schemalagd tömning

Avgift, anläggningsvolym 0-4 m3, kr/tömning 1 195
Avgift, anläggningsvolym överstigande 4 m3, kr/m3 350
Schemalagd tömning av urintank i september, kr/tömning* 0
Avgift för slangutläggning över 30 m, kr/påbörjad tiometerslängd 348
Bomkörningsavgift, kr/tillfälle 420

* Övriga schemalagda- och extratömningar debiteras enligt gällande prislista

Tömning utöver ordinarie hämtningschema, inom 5 arbetsdagar

Framkörningsavgift, kr                                                                                                                                                          662
Tömningskostnad Se schemalagd tömning

Akut tömning

Akut tömning sker senast nästkommande arbetsdag från att vi har tagit emot beställningen. Vid beställning på fredagar kan tömning ske nästkommande måndag. Är behovet mer akut än så finns möjlighet att beställa akut tömning under övrig tid. 

Vid akut tömning får du betala en extra framkörningsavgift samt tömningsavgifter enligt tabell för schemalagd tömning. För mer information samt beställning av akut tömning ring 0771-25 26 27

Framkörningsavgift, måndag-fredag klockan 07-16*, kr                                                                                    1 325
Framkörningsavgift, övrig tid, kr 3 761
Tömningskostnad tillkommer   Se schemalagd tömning

 * Hela tömningen ska hinna utföras inom tidsramen. 

Fosforfälla

Hämtning av filtersäck*, kr/tömning 2 026
Tömning av lösgranulat, kr/tömning 4 050

* Filtersäck hämtas vid tomtgräns vid körbar väg. 

 

Flerbostadshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym 190 l 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år                                                               1 171 1 469 2 386
Rörlig avgift, kr/kg 3,35 3,35 3,35

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 41-50 m >50m
Avgift, kr/år 0 622 1 347 2 066 2 866 3 754 8 347

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång                                                                                       308

 Hushållsavfall i säck, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m. Avgiften är fast och viktdebiteras ej.

Säck, volym 160 l 240 l
Fast avgift, kr/år                                                                           2 669 3 266

Hushållsavfall i mobil sopsug, hämtning en gång i veckan. Avgiften är fast och viktdebiteras ej.

Tank, volym 1,0 m3 1,5 m3 2,0 m3 2,5 m3 3,5 m3 5,4 m3 7,5m3
Fast avgift, kr/år 7 512 11 079 13 479 16 020 22 174 31 485 41 102

 Hushållsavfall i container, hämtning en gång i veckan.

Containrar, volym                                                                                                                                       7-8 m3
Containerhyra, kr/år                                                                                                                                                                    6 058
Rörlig avgift, kr/kg 3,35
Hämtningsintervall  
Hämtning en gång i veckan, kr/år 10 054
Hämtning varannan vecka, kr/år 5 718

Hushållsavfall i djupbehållare, hämtning en gång i veckan

Fast avgift, kr/år*                                                                                                                                                       15 843
Rörlig avgift, kr/kg 3,35

* I den fasta avgiften ingår en enklare invändig rengöring av djupbehållaren en gång per år.

Hushållsavfall i djupbehållare, hämtning varannan vecka

Fast avgift, kr/år* 9 011
Rörlig avgift, kr/kg                                                                                                                                3,35

*I den fasta avgiften ingår en enklare invändig rengöring av djupbehållaren en gång per år.

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %. Tillkommer även för tilläggsavgift för dragväg. (Gäller ej stationär sopsug). 

Extrahämtning hushållsavfall och grovavfall (ej stationär sopsug)

Avgift, kr/kärl                                                                                                         368


Hushållsavfall i stationär sopsug i Vallastaden

Fast avgift per hushåll, kr/år                                                                                                                  231
Fast avgift verksamhet, kr/år 231
Rörlig avgift, kr/kg  2,61   

Hushållsavfall i stationär sopsug i Övre Vasastaden

Fast avgift per hushåll                                                                         840
Fast avgift verksamhet, kr/år 2 229

Hushållsavfall i stationär sopsug där fastighetsägaren äger anläggningen

Fast avgift per hushåll, kr/år                                                                                 231
Fast avgift verksamhet, kr/år 231
Rörlig avgift, kr/kg 2,61

Extrahämtning hushållsavfall, stationär sopsug

Avgift, kr/behållare/gång                                                                                   1 402


Grovavfall

Hämtning av grovavfall i container

Container, volym                                                                                                                                                                 7-8 m3 
Containerhyra, kr/år 7 193
Rörlig avgift, kr/kg 2,61
Hämtningsintervall  
Hämtning en gång i veckan, kr/år                                                               6 739
Hämtning en gång varannan vecka, kr/år 3 369
Hämtning en gång var fjärde vecka, kr/år 1 685
Avrop, kr/tömning 368

 

Grovavfall i kärl

Hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m
Kärl, volym  190 l 370 l 660 l
Fast avgift, hämtning en gång per vecka, kr/år 519 838 1 054
Rörlig avgift, kr/kg 2,61 2,61 2,61
Hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 m
Kärl, volym  190 l 370 l 660 l
Fast avgift, hämtning en gång per vecka, kr/år 450 638 847
Rörlig avgift, kr/kg 2,61 2,61 2,61

Tilläggsavgifter för dragväg

Hämtningsavstånd 0-1 m 2-10 m 11-20 m 21-30 m 31-40 m 41-50 m >50m
Avgift, hämtning en gång i veckan, kr/år 0 622 1 347 2  066 2 866 3 754 8 347
Avgift, hämtning en gång varannan vecka, kr/år 0 311 675 1 032 1 437 1 880 4 176

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %. Även tilläggsavgifter för till exempel dragväg inkluderas. 

Extra hämtning grovavfall

Avgift, kr/kärl                                                                                                368

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång                                                                                           308

Fritidshus

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall

Hushållsavfall från fritidsbostäder hämtas varannan vecka under perioden vecka 18-40 eller 19-41. Avgiften är fast och viktdebiteras ej.

Hushållsavfall i kärl, hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 meter

Kärl, volym                                                                                                        190 l 370 l 660 l
Fast avgift, kr/säsong 1 427 1 994 4 775

Vid hämtning ska kärlet vara utställt vid tomtgräns/körbar väg. 

Dispens 

Avgifter i samband med dispens från hämtning av hushållsavfall från fritidshus. 

Grundavgift vid dispens fritidshus*, kr/år 331
Tilläggsavgift vid försent inlämnad dispens, hemtagning av kärl, kr                  1 184

*För att täcka kostnader för till exempel nyttjande av återvinningscentraler, omhändertagande av återvinningsbart avfall, farligt avfall och batterier (miljöavgift). 

Byte av kärlstorlek/abonnemang

Avgift, kr/gång                                                                                                     308

Latrin

Latrin från fritidsbostäder

Hämtning enligt bestälnning  
Latrinkärl inkl. kupong, hämtning inom schema, kr/kärl och kupong 532
Latrinkärl utan kupong, avlämnas på återvinningscentral, kr/kärl 368
Tillkommande framkörningsavgift, hämtning utöver schema, kr/hämtning 1 184
 Bomkörningsavgift, kr/gång  169

 Latrin från året runt boende 

Hämtning, 20 kärl  
Avgift, kr/år 11 292

Lämna själv på återvinningscentralerna Gärstad, Ullstämma och Malmen

Avgift lämna själv, kr/kärl och kupong                                                                           368

Latrinkärl och kuponger säljs tillsammans och finns att hämta/köpa på våra bemannade återvinningscentraler se information här


Vid hämtning ska kärlet vara märkt med ifylld kupong och vara framställt vid tomtgräns/körbar väg. När du lämnar själv ska kärlet också vara märkt och lämnas på markerad plats inne på återvinningscentralerna Gärstad, Malmen och Ullstämma. 

Verksamheter

Avgifter anges inklusive moms.

Hushållsavfall från verksamhet 

Hushållsavfall från verksamhet i kärl, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym                                                                        190 l 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 519 838 1 054
Rörlig avgift, kr/kg 2,61 2,61 2,61

Tilläggsavgifter för dragväg, hämtning en gång i veckan

Hämtningsavstånd0-1 m2-10 m11-20 m21-30 m31-40 m41-50 m>50m
Avgift, kr/år 0 622 1 347 2 066 2 866 3 754 8 347

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %.

Hushållsavfall från verksamhet i kärl, hämtning en gång varannan vecka. Hämtningsavstånd 0-1 m

Kärl, volym  190 l 370 l 660 l
Fast avgift, kr/år 450 638 847
Rörlig avgift, kr/kg                                                     2,61 2,61 2,61

Extra hämtning hushållsavfall från verksamhet (ej stationär sopsug) 

Avgift, kr/behållare/gång                                                      368

Byte av kärl/abonnemang

Avgift, kr/gång                                                                            308

 Hushållsavfall från verksamhet i djupbehållare upp till 5 m3, hämtning en gång i veckan

Fast avgift, kr/år                                                                                                                                                        15 843
Rörlig avgift, kr/kg 2,61

I den fasta avgiften ingår en enklare invändig rengöring av djupbehållaren en gång per år.

Hushållsavfall från verksamhet i säck, hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m

Säck, volym 160 l 240 l
Fast avgift, kr/år*                                                                                    2 318 2 896

* Avgiften är fast och vikt debiteras inte.

Hushållsavfall från verksamhet i stationär sopsug - Övre Vasastaden

Fast avgift per verksamhet, kr/år                                                                      2 229

Hushållsavfall från verksamhet i stationär sopsug - Vallastaden

Fast avgift per verksamhet, kr/år                                                                                                   231        
Rörlig avgift, kr/kg 2,61      

Hushållsavfall från verksamhet i stationär sopsug där fastighetsägaren äger anläggningen

Fast avgift per verksamhet, kr/år                                                                                 231
Rörlig avgift, kr/kg 2,61

Extra hämtning hushållsavfall, stationär sopsug

Avgift, kr/behållare/gång                                                                                           1 402

Tvätt av återvinningsrum

Avgift, kr/rum + moms 2 050

 


Matavfall i separat kärl- Gröna linjen

Hämtning en gång i veckan. Hämtningsavstånd 0-1 m.

Kärl, volym                                     190 l 660 l
Fast avgift, kr/år                                                            519 519
Rörlig avgift, kr/kg 2,08 2,08

Hämtning mer än en gång i veckan

Varje hämtning utöver en gång per vecka utgör extra abonnemang. För varje sådant abonnemang betalas ytterligare en abonnemangsavgift, ökad med 15 %. Även tilläggsavgifter inkluderas.*

 *Gäller ej stationär sopsug

Matavfallskvarnar

Tömning av matavfallskvarn, en gång i veckan
Anläggningsvolym, 0-1 m3, kr/år 45 197
Tömning av matavfallskvarn, en gång varannan vecka
Anläggningsvolym, 0-1 m3, kr/år 25 054
Anläggningsvolym, 2,5 m3, kr/år 50 106
Tömning av matavfallskvarn, två gånger i veckan
Anläggningsvolym, 2 m3, kr/år 166 181
Avgifter utöver schemalagda tömningar  
Extra tömning 1 197

Extra hämtning 

Avgift, kr/kärl                                                                    368

Byte av kärl/abonnemang

Avgift, kr/gång                                                                308

Tömning av fettavskiljare

Schemalagd tömning  
Ordinarie tömning, kr/tömning                                                   1 195
Slangutläggning över 10 m, kr/m 25
Behandlingsavgift anläggningsvolym, kr/m3 1 380
Tilläggsavgift, förorenat fett, kr/m3 1 046
Bomkörningsavgift, kr/tillfälle 420
Tömning utöver ordinarie hämtningsschema  
Framkörningsavgift, kr/tömning                                                                                                         2 293
Slangutläggning över 10 m, kr/m Se schemalagd tömning
Behandlingsavgift anläggningsvolym, kr/m3 Se schemalagd tömning
Tilläggsavgift, förorenat fett, kr/m3 Se schemalagd tömning

 Tilläggsavgifter för extratjänster och utrustning

Tjänsten kan beställas för hämtning i kärl för fraktionerna hushålls-, mat- och grovavfall till hämtplatser där kraven på dragväg uppfylls.

Tilläggsavgift för låsta utrymmen

Hämtning varannan vecka
Avgift, kr/behållare/år* 55
Hämtning varje vecka
Avgift, kr/behållare/år*            109
* Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår avgift för öppnande.

Tilläggsavgift extrautrustning

Gravitationslås avfallskärl
Avgift, kr/kärl/år                        474

Extrahämtning hushållsavfall, grovavfall, hushållsavfall från verksamhet*

Fast avgift, kr/behållare/gång 368
* Gäller ej stationär sopsug

Extrahämtning hushållsavfall, stationär sopsug

Fast avgift, kr/behållare/gång            1 402

Hämtning av extra säckar i samband med ordinarie hämtning av avfall i kärl*

Fast avgift, kr/säck             82
* Tjänsten kan enbart beställas av verksamheter

Grovavfall från hushåll, hämtning efter beställning*

 Fast avgift för volym upp till 2 m3, kr/hämtning  378
Tjänsten riktar sig till kommuninvånare som inte kan ta sig till en återvinningscentral. Grovavfallet ska vara framställt vid tomtgräns/körbar väg och hanterbart för en person max 2 m³ per hämtning.

Övrigt

Avfallsavgift för extra tjänster utöver ordinarie tjänsteutbud.

Helgfria vardagar klockan 08-16.

Rörlig avgift, kr/timme 1 184

Evenemang

Hämtning avfall vid evenemang  
Hyra kärl, 1-2 dagar, kr/kärl 88
Tilläggsavgift från dag 3, kr/kärl/dag 35
Rörlig avgift, kr/kg 2,61
Utkörning/hemtagning, kr/timme 1 184
Insatssäck tillkommer  
Tillkommande avgift  
Tvätt av kärl, kr/kärl 263
Avgift vid skada eller förlust av behållare  
Kärl 190 l, kr/behållare 429
Kärl 370 l, kr/behållare 1 056
Kärl 660 l, kr/behållare 2 083

 

Avgiften bekostas av abonnemangsinnehavaren. Avgiften tas ut vid tex förlust av behållare eller skador som orsakats av abonnemangsinnehavaren eller dess bristfälliga tillsyn.   

 

Avgifterna gäller från 2022-01-01 enligt beslut i Linköpings kommunfullmäktige.