Tekniska verkens hållbarhetsredovisning för 2019

Pressmeddelande
29 april 2020 14:25
I hållbarhetsredovisningen redovisas det arbete som Tekniska verken i Linköping beslutat om, genomfört eller påbörjat under 2019 när det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

För att säkra en ekologisk och social hållbar utveckling är el-, värme- och biogasproduktion från fossilfria och återvunna källor av största vikt, och även att ta hänsyn till biologisk mångfald, trygghet och rättvisa. Tekniska verken investerar därför i stora, långsiktiga lösningar inom infrastruktur, produktionsanläggningar och ny teknik.

- För att en hållbar samhällsutveckling ska kunna vara möjlig så måste alla samarbeta. Vi på Tekniska verken arbetar ju med att bygga världens mest resurseffektiva region, men det kan vi inte göra själva utan det sker förstås tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och intressenter. Det handlar bland annat om att driva utvecklingen mot ett mer cirkulärt förhållningssätt, där resurser får cirkulera flera varv hos olika användare, istället för att ständigt ersättas av nya. På så sätt kan såväl klimat som ändliga tillgångar av olika slag sparas, säger Charlotte Billgren, hållbarhetschef på Tekniska verken i Linköping,

Här är några exempel på det hållbarhetsarbete som Tekniska verken gjort under 2019:

Internet of things - Ett uppkopplat samhälle skapar stora möjligheter att använda resurser på ett effektivt sätt. Med hjälp av sensorer kan data samlas in och användas till att förbättra processer. Ett exempel är uppkopplade fjärrvärmesifoner som snabbare kan upptäcka läckor, jämfört med att fysiskt undersökt rören. Med uppkopplade lösningar kan personalen fokusera på andra saker och transporter sparas in.

Återbrukshallar – Enligt FN:s globala mål nummer 12 är omställningen till hållbar konsumtion och produktion av varor en nödvändighet för att minska den negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. I det syftet att få fler att återanvända saker byggdes tre återbrukshallar på återvinningscentralerna i Linköping.

@52veckor – För många känns hållbarhetsfrågan svår. Därför skapades kontot @52 veckor på Instagram, som utan pekpinnar gav tips och visade att det är lätt att leva hållbart.

Läs hållbarhetsredovisningen här

För mer information kontakta gärna:
Charlotte Billgren, hållbarhetschef, Tekniska verken i Linköping, 013-20 94 02, charlotte.billgren@tekniskaverken.se