Tekniska verken minskade sin klimatpåverkan 2019

Pressmeddelande
24 april 2020 07:50
Tekniska verken i Linköping bidrog tillsammans med sina kunder till att minska den globala klimatpåverkan med cirka 860 400 ton koldioxidekvivalenter under 2019. Det är lika mycket som om alla i Linköpings kommun skulle sluta kör bil i 5,4 år. Det visar klimatbokslutet för 2019 som gjorts av Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi- och avfallsområdet.

Anledningen till de positiva siffrorna är den resurseffektiva produktionen av el, värme, kyla och biogas som ersätter mer klimatpåverkande alternativ. Den största delen av klimatnyttan beror på fjärrvärmen, där energiåtervinning ur restavfall är en viktig del.

-Det är ett glädjande resultat som går helt i linje med vår vision att vi bygger världens mest resurseffektiva region. Det visar på klimatnyttan med det effektiva energisystem som vi har tillsammans med våra kunder.  När de väljer produkter som fjärrvärme och biogas innebär det att stora alternativa utsläpp undviks och att restavfall kommer till nytta och återvinns som energi, säger Charlotte Billgren, hållbarhetschef på Tekniska verken i Linköping.

Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet.

Klimatbokslutet tar hänsyn till både direkta och indirekta utsläpp. De direkta utsläppen är de som sker i själva verksamheten, exempelvis utsläpp från skorstenar. De indirekta utsläppen är de som uppstår utanför den egna verksamheten, exempelvis utsläpp från underleverantörer. Indirekta utsläpp är också den klimatpåverkan som undviks då Tekniska verkens produkter och tjänster ersätter andra alternativ.

 Läs hela klimatbok här

För mer information kontakta gärna:
Charlotte Billgren, hållbarhetschef, Tekniska verken i Linköping, 013-20 94 02
Charlotte.Billgren@tekniskaverken.se