Tekniska verkens verksamhet minskar klimatpåverkan

Tekniska verken bidrog till att minska klimatpåverkan med totalt 714 000 ton koldioxid under 2014. Det visar vårt klimatbokslut som har genomförts av Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag.

Man kan förvänta sig att alla företag som producerar tjänster och varor också bidrar till att öka våra utsläpp av växthusgaser. Oavsett vilka produkter som tillverkas och säljs kommer företagen att använda elenergi, råvaror, transporter etc. och därmed är det uppenbart att företagen även bidrar till en ökad klimatpåverkan. Inte minst gäller detta ett fjärrvärmeföretag som Tekniska

verken som använder en stor mängd bränslen för att försörja fjärrvärmesystemet och för att producera el. Ett energiföretag står dessutom för en relativt stor påverkan jämfört med många andra verksamheter. Samhällets energiproduktion tillsammans med alla transporter står för merparten av våra utsläpp av växthusgaser. Trots detta redovisas i detta klimatbokslut att Tekniska verkens bidrag till klimatpåverkan är negativ, dvs. att utsläppen är lägre med Tekniska verkens verksamhet än utan. Totalt bidrog Tekniska verken till att minska utsläppen med
714 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) under 2014.

Vid beräkningarna har det tagits hänsyn till hur Tekniska verkens verksamhet påverkar samhället i stort. Nyttigheterna värme, kyla, el, fordonsbränsle, avfallsbehandling m m skulle behövas oavsett om Tekniska verken fanns eller inte. Och den alternativa produktionen skulle också ge upphov till klimatpåverkan.

Att Tekniska verken minskade koldioxidutsläppen betyder med andra ord att de efterfrågade nyttigheterna producerades med en lägre klimatpåverkan än den mest troliga alternativa produktionen skulle ha gjort under 2014.

Visste du att?

Om alla kommuninvånare i Linköping avstod från att köra bil under 4 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Tekniska verken bidrog med under 2014. 

Läs rapporten 

 Läs hela Klimatbokslutet för 2014.

Klimatbokslutet har tagits fram av Profu AB i samarbete med Tekniska verken i Linköping AB under våren 2015. Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö.

Kontakta oss för mer information

Johan Lundén
Energiingenjör
Energi
Hjälpte denna information dig? Nej