Så jobbar vi med mångfald

I Tekniska verken-koncernen har vi nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Vi ska vara en inkluderande arbetsplats där vi utvecklas tillsammans, där mångfald prioriteras och inte utgör några hinder för anställning. Vi vill bidra till en positiv, öppen och innovativ arbetsplats där varje individ är och känner sig viktig. För att nå dit behöver vi ha större förståelse för att våra olikheter ger oss framgång. När vi blir mer medvetna samt får en större kunskap om och förståelse för mångfald och varandra, bidrar det också till att vi utvecklas långsiktigt och tillsammans.

Strategin vi jobbar efter grundas i diskrimineringslagen och genomsyrar hela koncernen såväl i rollen som arbetsgivare som i kundsamarbetet. Vi är övertygade om att delaktighet och nyfikenhet leder till utveckling som gynnar både anställda och kunder. Det är våra olika kompetenser och samspelet mellan oss som gör Tekniska verken till ett drivande, trovärdigt och framgångsrikt företag. 

Mångfalds- och likabehandlingskommittén driver arbetet

Tekniska verkens mångfalds- och likabehandlingskommitté består av representanter från olika områden inom företaget. Alla har olika yrkesbakgrunder och olika erfarenheter och kunskaper kring frågor om mångfald. Mångfalds- och likabehandlingskommittén arbetar med att se till att vi tar tillvara på våra anställdas kompetenser, att vi har en hög tolerans och sätter mål för hur vi vill att det ska se ut i framtiden och hur vi tar oss dit. Kommittén rapporterar direkt till koncernledningsgruppen som säkerställer att mångfalds-och likabehandlingsarbetet aktivt drivs i koncernen.

En stark värdegrund ger oss framgång

Vi har en stark värdegrund på Tekniska verken. Våra kärnvärden är drivande positiva och trovärdiga. Värdegrunden är utgångspunkten för vårt arbetssätt, vår verksamhet och företagskultur.

Vision för mångfald och likabehandling

Mångfalds- och likabehandlingskommittén bidrar till att Tekniska verken är en arbetsplats där allas olikheter tas tillvara och där varje individ är och känner sig viktig.

Arbetet grundar sig i diskrimineringslagen

Mångfalds- och likabehandlingskommitténs (MLK) arbete grundar sig i diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringslagen innehåller bestämmelser som innebär att arbetsgivare är skyldiga att, tillsammans med medarbetarna, bedriva arbete för att motverka diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Vi ska också främja lika rättigheter oavsett

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.