Riktlinjer för integritetsskydd

Inom Tekniska verken-koncernen är vi angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i dataskyddsförordningen. Här finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter.

Vi respekterar dina personuppgifter och din integritet. Inom våra bolag samlar vi endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi tycker att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation för att skydda våra kunders och anställdas integritet. Vi skyddar dina uppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som till exempel lösenordsskydd och begränsad behörighet.

Privatpersoner


Tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar bara personuppgifter för bestämda ändamål och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra den avsedda behandlingen.

Dina personuppgifter kan vidarebefordras till olika organisatoriska enheter inom Tekniska verken-koncernen eller till ombud eller underleverantörer som utför tjänster för oss, t ex våra service- och underleverantörer. I dessa fall upprättas avtal där Tekniska verken reglerar att informationen endast används för den verksamhet som organisationerna bedriver för Tekniska verken och att personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Exempel på när vi behandlar dina personuppgifter:

Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera tjänster i enlighet med ditt avtal. Vi behandlar även dina personuppgifter för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer. I vissa fall vidarebefordrar vi dessa uppgifter till avtalade leverantörer som utför tjänster åt oss. Det finns då personuppgiftsbiträdesavtal upprättade.

Rättslig grund: avtal med den registrerade.

Service och support
Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar kundservice via telefon, chatt eller något av våra sociala medier eller när du begär hjälp från produktrådgivare, för att kunna utföra service och support på de tjänster du köper av oss.

Rättslig grund: avtal med den registrerade, samtycke.

Utveckling av tjänster
Vi behandlar dina personuppgifter för att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra tjänster. Vi upprättar statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Vanligtvis kan www.tekniskaverken.se besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym.

Rättslig grund: berättigat intresse, samtycke.

Direktmarknadsföring
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster som är av relevans direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. Däremot kommer Tekniska verken inte att vidarebefordra eller sälja din personliga information till externa organisationer för marknadsföringssyfte utan ditt tillstånd.

Rättslig grund: berättigat intresse.

Efterlevnad av lagar
Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, såsom bokföringslagen.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse.

Myndigheter

Vi är enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till statliga och kommunala myndigheter. Däremot kommer Tekniska verken inte att vidarebefordra eller sälja din personliga information till externa organisationer för marknadsföringssyfte utan ditt tillstånd.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse.

 

Kontaktpersoner hos företag

Tekniska verken-koncernen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som framgår i dessa riktlinjer.

 Tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter

I de flesta fall behandlar vi personuppgifter som du själv valt att tillhandahålla oss med, oftast i din yrkesroll som kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer eller andra partners. I vissa fall inhämtar vi även personuppgifter från annan än direkt från dig, t.ex. från din arbetsgivare i det fall det företag du representerar ska ingå eller har ingått ett avtal med oss. Vi inhämtar även automatiskt vissa uppgifter rörande din användning av vår hemsida genom cookies, och våra övriga digitala kanaler.

 Förbereda, fullgöra och administrera avtal med leverantör, kund eller annan partner

Vi behandlar dina personuppgifter i form av namn, titel och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer etc) och om du har en enskild firma: organisationsnummer/personnummer för att administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt ett leverantörs-, kund- eller annat typ av partneravtal och för att kommunicera med dig och ha löpande kontakt med vår leverantör, kund eller partner.

Rättslig grund: Berättigat intresse av att fullgöra avtalet med vår leverantör, kund eller partner, eller, om du lämnar uppgifter till oss som enskild näringsidkare, för att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås. Behandlingen är också nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förbereda administrera och fullgöra avtal med leverantör, kund eller annan partner.

Administrering av eventuella reklamationer, garantier, anspråk och andra liknande krav 

Vi behandlar dina personuppgifter i form av namn, titel och kontaktuppgifter: e-post, telefonnummer etc, och om du har en enskild firma: organisationsnummer/personnummer, för att administrera våra rättigheter och skyldigheter hänförliga till reklamationer, garantier, anspråk och liknande krav enligt ett leverantörs-, kund- eller partneravtal.

 Rättslig grund: berättigat intresse av att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och för att försvara oss mot ett potentiellt krav.

 Administrering av Mina Sidor

Vi behandlar dina personuppgifter i form av namn, kontaktuppgifter, organisationsnummer/personnummer, för att skapa och administrera Mina Sidor för det företag eller den enskilda firma du representerar.

 Rättslig grund: Berättigat intresse av att tillhandahålla och administrera Mina Sidor till det företag du representerar.

 Marknadsföring och liknande

Vi behandlar dina personuppgifter i form av namn, titel och e-postadress för att göra utskick av information om nyheter, seminarier, events och liknande marknadsföringsmaterial via e-post och/eller andra digitala kanaler.

 Rättslig grund: Berättigat intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster och upprätthålla vår affärsrelation med dig och kommunicera med dig i din yrkesroll. Om du själv valt att prenumerera på våra utskick baseras istället behandlingen på ditt samtycke.

 För att utveckla vår webbplats och förebygga säkerhetsangrepp m.m.

Vi behandlar information om dina besök på vår webbplats genom cookies (t.ex. information om vilka sidor du besökt, vilka länkar du klickat på, teknisk data om din enhet såsom IP-adress, geografisk lokalisering, browserinställningar) och genomför därvid analyser av data vi insamlar för att underhålla, testa och förbättra vår webbplats. Vi genomför analyser på en aggregerad nivå (utan att du identifieras som individ) som stöd för att underhålla, testa och förbättra vår hemsida. Informationen används även för nödvändig behandling för att skydda vår IT-miljö mot attacker och intrång.

 För att följa lag, förordning och myndighetsbeslut

Vi behandlar personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Det innebär att vi behandlar dina personuppgifter för att följa våra lagstadgade skyldigheter enligt bokföringslagen, tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar, arkivlagen och andra tvingande lagar.

 Vem får tillgång till dina personuppgifter och var lagras de

Dina personuppgifter kan vidarebefordras till olika organisatoriska enheter eller andra bolag inom Tekniska verken-koncernen.

 Dina personuppgifter överförs till och delas med företag som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel får våra samarbetspartners och andra leverantörer, såsom IT- och systemleverantörer som tillhandahåller drift, utveckling samt support för våra system och molntjänster tillgång till dina personuppgifter. I dessa fall upprättas avtal som innebär att personuppgiftsbiträdena endast får behandla uppgifterna i enlighet med avtalet och tillämplig dataskyddslagstiftning.

 Gallring och lagring av personuppgifter

Tekniska verken bevarar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

 När du är kontaktperson hos någon av våra leverantörer, kunder eller partners som vi har/har haft ett avtal med lagras dina personuppgifter så länge som vi har rättigheter eller skyldigheter enligt det aktuella avtalet och till dess att garantitider, ansvarstider och liknande enligt respektive avtal löpt ut.

 Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 Gallring

Tekniska verken bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även efter att du avslutat ditt avtal eller din kontakt med oss, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.

 Dina rättigheter

Rätt till tillgång
Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerat om dig. Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag en gång per år. Detta gör du genom en skriftlig begäran som skickas till dataskyddsombudet för Tekniska verken-koncernen.

Adress:
Dataskydd
Tekniska verken i Linköping AB (Publ)
Brogatan 1
Box 1500
581 15 Linköping
dataskydd@tekniskaverken.se

Efter skriftlig begäran från dig inkommit till dataskyddsombudet kommer ett registerutdrag vara dig tillhanda inom fyra veckor. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse
Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När ditt data rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data till om att denna
rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut. Du begär rättelse genom en skriftlig begäran till Dataskyddsombudet:

Adress:
Dataskydd
Tekniska verken i Linköping AB (Publ)
Brogatan 1
Box 1500
581 15 Linköping
dataskydd@tekniskaverken.se


Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av ditt data.
Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

När du anser att dina uppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår.
När personuppgiftsbehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina uppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
När du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina uppgifter för ändamålen med vår behandling.
När du har invänt mot behandling av dina uppgifter får vi fortsätta att behandla dina uppgifter under den tid som kontrollen pågår.
Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.
Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Du begär en begränsning av behandlingen av dina uppgifter genom en skriftlig begäran till dataskyddsombudet:

Adress:
Dataskydd
Tekniska verken i Linköping AB (Publ)
Brogatan 1
Box 1500
581 15 Linköping
dataskydd@tekniskaverken.se

Rätt till radering
Dina personuppgifter behandlas av oss under den tid du är kund och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Närmare information om hur länge dina personuppgifter bevaras kan fås på begäran. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Som kund har du rätt att få dina uppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
Om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
Om uppgifter inte har behandlats enligt regleringen.
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
Om uppgifter raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut uppgifter om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.


Du begär en radering av dina uppgifter genom en skriftlig begäran till dataskyddsombudet:
Adress:
Dataskydd
Tekniska verken i Linköping AB (Publ)
Brogatan 1
Box 1500
581 15 Linköping
dataskydd@tekniskaverken.se

Dataportabilitet
Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll. Till exempel att flytta dina uppgifter till en annan IT-miljö. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Du begär dataportabilitet genom en skriftlig begäran till dataskyddsombudet:
Adress:
Dataskydd
Tekniska verken i Linköping AB (Publ)
Brogatan 1
Box 1500
581 15 Linköping
dataskydd@tekniskaverken.se

Tredjeparts webbplatser
Observera att andra webbplatser, inklusive sådana som finns tillgängliga via vår webbplats, t ex via en hyperlänk, kan samla in personlig information om dig. Vår riktlinje för sekretess och behandling av dina personuppgifter omfattar inte informationsinsamling från webbplatser som tillhör tredje part och som länkats till från Tekniska verkens webbplats.

 

Hjälpte denna information dig? Nej