Rening av läkemedelsrester

Nu bygger vi landets första permanenta fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvattnet vid Nykvarns avloppsreningsverk i Linköping. 

Med hjälp av ozon beräknas över 90 procent av läkemedelsresterna som lämnar kroppen kunna renas bort. Ozonreningsanläggningen blir ett delsteg i avloppsvattenreningen på Nykvarnsverket i Linköping.

Efter att vi i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet bedrivit ett mycket lyckat projekt, där man i pilotskala testat en metod för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester med hjälp av ozon, tog Tekniska verkens styrelse våren 2015 beslut om att bygga en fullskalig ozonreningsanläggning på Nykvarnsverket.  

Innovation som bidrar till en bättre vattenmiljö

Den största mängden läkemedelsrester når avloppsreningsverken via normal användning av mediciner när de utsöndras från kroppen via kiss och bajs, inte genom att oanvända läkemedel slängs i toaletten. Substanserna är ofta svårnedbrytbara för att kunna stå emot den sura miljön i magsäcken, och därför är det också svårt att bryta ned dem i de befintliga processtegen på reningsverket. Men med ozonreningen kan majoriteten av substanserna som kommer från kroppen att renas ur avloppsvattnet på ett mycket effektivare sätt.

Läkemedelsrester påverkar vattenmiljön negativt, hormoner har till exempel visat sig ge fiskar problem att föröka sig. Andra läkemedelsrester som reduceras vid ozonreningen är antibiotika, ångestdämpande preparat och smärtstillande mediciner, men även resistenta bakterier kommer renas bort.

Korta fakta:

  • Med hjälp av ozon kommer över 90 procent av resterna av vårt medicinintag kunna renas bort ur avloppsvattnet.
  • Överblivna läkemedel ska, precis som tidigare, lämnas in till närmaste apotek.
  • Ozon bryter ned läkemedelsrester och andra organiska föroreningar som de befintliga biologiska processerna på reningsverket inte klarar av att ta hand om.

  • Ozonet blandas in i avloppsvattnet i en reaktor som rymmer 600 m³.
  • Ozonreaktorn är designad så att allt ozon med god marginal hinner reagera färdigt innan vattnet går vidare till nästa reningssteg.
  • I maskinhuset finns dubbla säkerhetssystem som snabbt stänger av ozonproduktionen om ett läckage detekteras. På det sättet säkerställs en trygg och bra arbetsmiljö och yttre miljö kring ozonreaktorn.
  • Efter ozonreningen behandlas vattnet i en biologisk process som fångar upp nedrytningsprodukter från ozoneringen.
  • Förutom läkemedelsrening kommer kombinationen av ozonrening och den efterföljande biologiska reningen även att förbättra den totala reningen av organiskt kol och kväve. 
Hjälpte denna information dig? Nej