Energi

Tekniska verken vill bygga klimatsmart infrastruktur och utveckla flexibla energilösningar. Vi strävar efter att fasa ut användningen av kol och olja till förmån för återvunnen energi och biobränslen. Linköping växer och vårt framtida energisystem är en viktig fråga för oss.

Vi arbetar med olika energisystemfrågor för att se till vilka förutsättningar det finns för att utveckla kraftvärme i regionen och hur den ska se ut för att vara resurseffektiv och klimatssmart.

The Industrial Ecology Research Programme

Tekniska verken satsar bland annat 30 miljoner kronor under en tioårsperiod på forskning om industriell ekologi. Forskningsprogrammet, även kallat IERP (The Industrial Ecology Research Programme), handlar om hur industrier kan samverka och ta vara på varandras restprodukter så att avfallet från ett företag blir råvaran i ett annat. Forskningsprogrammet finansierar en professur, Stefan Anderberg. Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan Tekniska verken och Linköpings universitet. 

Läs mer om IERP. 

Forskningsprojekt inom IERP

Överskottsvärme och nya affärsmöjligheter för energiföretag

Detta projekt syftar till att undersöka nya affärsmöjligheter för energiföretag som arbetar med att använda överskottsvärme. Detta görs genom att studera befintliga och potentiella lösningar för att utnyttja överskottsvärmen, då inte bara inom fjärrvärme. Projektet arbetar med att få fram en modell för att uppskatta potentiella affärsmöjligheters förutsättningar och hinder.

Megatech miljöteknikexport
Projektet syftar till att öka kunskapen kring kommunägda företags affärsmodeller för miljöteknik. Den viktigaste delen i denna typ av affärsmodeller är speciellt fokus på exportmarknaden.

Deponier som gruvor 2.0
Detta projekt syftar till att fastställa de tekniska och miljömässiga förutsättningarna för att utvinna resurser ur deponier. Olika typer av deponier kommer att studeras, extra fokus är på deponi som innehåller aska från avfallsförbränning.

Läs mer om deponi som gruva.

Städer som gruvor
Projektet “Städer som gruvor” handlar om att hitta nya källor för metaller i den byggda miljön. Mycket metaller finns kvar i samhället utan att användas, i gamla byggnader, anläggningar och infrastruktursystem. Genom att ta tillvara på dessa kvarlämnade förråd, främst elkablar, kan både miljömässiga och ekonomiska vinster göras.

Industridoktorander

Lena Nordenstam och Marcus Bennstam arbetar med energisystemfrågor vid Tekniska verken. En viktig del i deras arbete är att se till de framtida förutsättningarna för kraftvärme i Linköping. Förutom ordinarie arbetsuppgifter är Lena och Marcus även industridoktorander på Energisystem vid Linköpings universitet, med var sin licentiatexamen som mål.

Metod för allokering av klimatpåverkande förbränningsutsläpp från avfall

Tekniska verken stödjer tillsammans med Göteborg Energi ett tvåårigt forskningsprojekt om Energisystem på Linkpings universitet. Vid energiåtervinning ur avfall möts avfallssystemet och energisystemet. Forskningsprojektet handlar om hur de klimatpåverkande förbränningsutsläppen från avfall bör fördelas mellan avfallssystemet och energisystemet i klimatvärdering, miljömärkning mm för att få en styrande effekt mot minskade fossila utsläpp. Projektet beräknas vara klart under 2016. 

Hjälpte denna information dig? Nej