Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär långsiktighet. Koncernen har en god ekonomi och vi levererar resultat som går i linje med ägardirektiven. Ett bra resultat ger oss möjligheten att fortsätta vara innovativa och se till att vi kan utföra vårt uppdrag på ett bra sätt, både nu och i framtiden. Som det kommunala energibolaget ska vi dessutom bidra till stadens utveckling och lämna en årlig utdelning till Linköpings kommun, vår ägare.

Investeringar för hållbar utveckling

Ett sätt att bidra till hållbar utveckling är att investera i ny teknik, så att vi kan möta behov och krav på verksamheten även i framtiden. Ett annat är att utveckla den befintliga infrastrukturen, så att vi kan fortsätta driva verksamheten med fokus på miljö, kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. När vi tar beslut om framtida investeringar så beräknar vi också deras påverkan på klimatet. Beräkningarna gör vi utifrån ett globalt perspektiv, eftersom det vi gör lokalt påverkar klimatet globalt.

Våra största investeringar i närtid

I vår budget för 2022 – 2027 uppgår våra investeringar för klimatet till cirka 3 miljarder kronor. De allra största investeringarna gör vi inom vindkraft, men i budgeten finns även satsningar på att exempelvis

  • bygga en sorteringsanläggning för hushållsavfall på Gärstad
  • bygga en testanläggning för att fånga in och använda eller lagra koldioxid från våra produktionsanläggningar för biogas, värme och el, så kallad Carbon Capture Utilization (CCU) och Carbon Capture Storage (CCS)
  • göra fortsatta utredningar om produktion och distribution av vätgas.

Exempel på investeringar vi gjort

För att Sverige ska nå målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 är vindkraftsutbyggnaden en central pusselbit. Vindkraften är även viktig för koncernens egna klimatmål om förnybar elproduktion.

Vi är delägare i flera vindkraftsparker. Vår andel av den producerade elen under 2021 var cirka 184 GWh, som kan jämföras med 130 GWh år 2020. Målet för 2023 är att en tredjedel av vår elproduktion ska komma från vindkraft.

Som ett led i att stötta det målet har vi under 2021 invigt vindkraftsparken på Häjsberget och södra Länsmansberget i Sunne, Värmland. Vi räknar med att parken kommer att producera 170 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel för cirka 28 000 villor.

Läs om våra vindkraftsprojekt

Sveriges regerings vision är att alla i Sverige ska vara helt uppkopplade till internet år 2025. Tillgång till en bra uppkoppling skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, samt driver tillväxt och innovativ produktion.

Till 2020 fanns ett nationellt delmål som sa att 95 procent av alla hushåll och företag borde ha tillgång till bredband. I Linköpings kommun har vi klarat målet. 95,3 procent av befolkningen har tillgång till bredband. Däremot har vi inte riktigt nått målet i Katrineholm, där 93,6 procent av befolkningen har bredband. En av anledningarna till detta är att Katrineholms kommun till stor del består av landsbygd som gör att det tar längre tid för oss att bygga ut fiber, jämfört med Linköping där många bor i tätort.

För att motverka digitalt utanförskap fortsätter vi utbyggnaden av bredband i glesbebyggda områden. Under 2021 har totalt 4 100 hushåll anslutits, varav 1 800 på landsbygden i Mjölby och Linköping.

På Utsikt Bredbands webbplats kan du läsa mer om fiberutbyggnaden.

I takt med att samhället elektrifieras ställer det höga krav på att elnätet är säkrat mot väder och vind samt att det klarar en ökad elanvändning. Vi bygger därför kontinuerligt ut och förstärker våra elnät. För att höja leveranssäkerheten

  • byter vi ut luftledning mot markkabel i Mjölby, Katrineholm och Linköping
  • väderisolerar vi vissa ledningar på platser där det är svårt att gräva ner kablarna, för att de bättre ska klara träd som blåser ned vid en storm.

För att vi ska kunna producera den mängd el som samhället behöver på ett hållbart sätt behöver vi en förnybar och resurseffektiv elproduktion, som bland annat är baserad på vattenkraft. Under ett normalår står vattenkraften för drygt hälften av Tekniska verkens elproduktion.

Så arbetar vi för att förbättra miljön vid våra vattenkraftverk.

Prisvärt enligt Nils Holgersson-undersökningen

Det totala priset på elnät, vatten och avlopp, fjärrvärme och hämtning av hushållsavfall i våra orter ligger under genomsnittet i Sverige. Det framgår av Nils Holgersson-undersökningen, som organisationen Nils Holgersson-gruppen gör varje år. Där jämför de avgifter och taxor för ett fiktivt flerbostadshus som de flyttar mellan alla kommuner i hela landet. Linköping ligger på plats 11 av 290 kommuner i Sverige (år 2021), där plats 1 har lägst pris och plats 290 har högst pris.

Enligt våra ägardirektiv ska vi eftersträva att priser på våra varor och tjänster ligger under genomsnittet i Sverige. Vi ska också utforma våra prismodeller så att de bidrar till att vi använder energi och resurser på ett effektivt sätt. Syftet är att det ska vara attraktivt att bo och leva i regionen, så att fler vill flytta hit och etablera sig här.

Prisförändring i procent för ett typiskt flerbostadshus i Sverige mellan 2020-2021

Ort Hushållsavfall % Vatten och avlopp % El % Fjärrvärme % Totalt %
Linköping + 5,6 + 2,0 + 3,8 + 0,8 + 2,1
Katrineholm - - 0,0 + 0,6 -
Kinda - - - + 0,3 -
Mjölby - - + 4,5 + 0,8 -
Åtvidaberg - -  - + 0,6 -

Jämförelsen i tabellen avser kostnader för ett typiskt flerbostadshus i Sverige, och är inte Tekniska verkens verkliga prisökningar. Tabellen jämför priset mot förra årets siffror i undersökningen för respektive ort. Det är endast i Linköpings kommun som Tekniska verken erbjuder samtliga tjänster. Därför kan vi bara jämföra fjärrvärmepriset för alla orter i tabellen.