Vår produktion

Svensk Biogas produktionsanläggning ligger i Linköping där vi även tar hand om och uppgraderar den rågas som produceras på avloppsreningsverket. Liknande samarbeten finns med de lokala avloppsreningsverken i Motala och Katrineholm.

Biogasprocessen

I vår produktion använder vi råvaror i form av olika typer av organiskt avfall och restprodukter från industier, storkök och hushåll. Materialet kan vara i både flytande och fast form.

Fasta material mals först ner i vår förbehandlingsanläggning, medan flytande material går direkt till vår mottagningstank. För att döda eventuella bakterier som följer med materialet hygieniseras det därefter, genom att vi värmer det med hjälp av fjärrvärme till drygt 70 °C.

Efter hygieniseringen kyls materialet ner igen innan det pumpas in i rötkammaren. Här bryts det organiska materialet ner av olika typer av mikroorganismer (bakterier) i en syrefri miljö vid cirka 38 °C. Genomsnittlig uppehållstid i rötkammaren är 40-45 dagar.

När materialet bryts ner i rötkammaren produceras en gas som består av cirka 65 procent metan och 35 procent koldioxid. Gasen "tvättas" därför i en uppgraderingsanläggning för att få bort koldioxiden. Slutprodukten blir då en gas med cirka 97 procent metanhalt som kan användas som fordonsgas.

Utöver gasen får vi även ett näringsrikt biogödsel från processen, vilket används som ersättare för konstgödsel i lantbruket.