Miljöaspekter och mål

Tekniska verken har en bred verksamhet och vår vison är att bli världens mest resurseffektiva region, någonting vi jobbar för varje dag. Våra nedbrutna miljömål är varierade. De utgår från våra betydande miljöaspekter, som visar att vår verksamhet bidrar med både positiv och negativ miljöpåverkan.  

 Klimat

+ Förnybar energiproduktion: Vind, vattenkraft, kraftvärme, biogas
-  Fossila bränslen  vid energiproduktion
-  Delvis fossilt fordonsbränsle för inleveranser, egna transporter och vid entreprenader 
 
Resurseffektivitet
+ Stödjer kunders källsortering genom t ex Gröna påsen, ÅVC:er, viktbaserad taxa
+ Energiåtervinning ur avfall ger värme, kyla, el, fordonsbränsle
+ Återföring av näringsämnen via slam och biogödsel, hantering av slagg och aska
- Egen användning av energi
 
Skadliga ämnen till luft, mark och vatten
+ Rening av avloppsvatten från hushåll och företag
- Utsläpp av försurande och gödande ämnen från avloppsvatten och eldning i pannorna
- Utsläpp av giftiga ämnen, metaller och läkemedelsrester  från avloppsvatten och eldning i pannorna
- Farliga ämnen i trästolpar, transformatorer, ljuskällor, processer och anläggningsunderhåll 
- Risk för olycka med utsläpp, t ex brand, oljeläckage, bräddning

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar