Miljöaspekter och mål

Tekniska verken har en bred verksamhet och våra nedbrutna miljömål är väldigt varierade. De utgår från våra betydande miljöaspekter, som visar att vår verksamhet bidrar med både positiv och negativ miljöpåverkan.


 Klimat

+ Förnybar energiproduktion: Vind, vattenkraft, kraftvärme, biogas
-  Fossila bränslen  vid energiproduktion
-  Delvis fossilt fordonsbränsle för inleveranser, egna transporter och vid entreprenader 

Resurseffektivitet
+ Stödjer kunders källsortering genom t ex Gröna påsen, ÅVC:er, viktbaserad taxa
+ Energiåtervinning ur avfall ger värme, kyla, el, fordonsbränsle
+ Pannor med god verkningsgrad och rening
+ Återföring av näringsämnen via slam och biogödsel, hantering av slagg och aska
- Egen användning av energi och jungfruligt bränsle

Skadliga ämnen till luft, mark och vatten
+ Rening av avloppsvatten från hushåll och företag
- Rester av fosfor, kväve, BOD, metaller, läkemedel till recipient
- Utsläpp av försurande, gödande, giftiga ämnen från eldning i pannorna
- Farliga ämnen i trästolpar, transformatorer, ljuskällor, processer och anläggningsunderhåll 
- Risk för olycka med utsläpp, t ex brand, oljeläckage, bräddning
 
 
 

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar