Lakvatten

Vatten som dräneras och avrinner från Gärstad avfallsanläggning behandlas i en lokal behandlingsanläggning innan det avleds till recipient. Anläggningen består av två utjämningsmagasin/lakvattendammar (varav det ena togs i drift 1997 och den andra under hösten 2006), en översilningsyta (i drift sedan 2007), ett våtmarksområde på ca 2,1 ha (i drift sedan 1997) samt tillhörande styr- och reglerutrustning, se figur.
Översilningsytan är belägen i anslutning till det mindre östra lakvattendammen och är utformad med huvudsyfte stimulera nitrifikation, första steget i processen att rena lakvattnet från kväve.
I den västra lakvattendammen sker luftning av vattnet med hjälp av syresättningsmaskiner. Här finns också fyra styrskärmar – den senaste monterad 2010 – för att garantera vattnets uppehållstid. Under 2009 och fram till hösten 2010 provades luftning i den östra lakvattendammen. Efter utvärdering har luftaren i denna damm tagits bort.
Total uppehållstid i dammarna bedöms till ca ett år. Från dammarna pumpas vattnet vidare till våtmarken som består av sammanlagt nio delytor, planterade med ett stort antal olika vattenväxter. Vårmarken är utformad för att möjliggöra denitrifikation, det andra steget i kvävereningsprocessen. Här behandlas vattnet ca 20 dygn innan det släpps till recipient (Stångån).
I systemet renas lakvattnet främst från närsalter men också från metaller och organiska föreningar. I miljörapporten för Gärstad avfallsanläggning kan du hitta mer information om lakvatten och en sammanställning av lakvattenprovtagningen som görs enligt kontrollprogrammet för anläggningen.
 

Om du vill veta mer om lakvattensystemet kontakta:
Magnus Hammar, 013 20 83 77
Magnus.hammar@tekniskaverken.se

Sidans kategorier och etiketter

Vad är detta?
Frågor & svar