En händelserik start!

Visa med nyhetsbrevsmall

Du som läste vårt förra nyhetsbrev uppmärksammade kanske att jag, Mikael Hansevi, då skulle börja som ny vd här på Stadspartner. Nu är jag på plats och mina första månader har varit händelserika. Det jag kan konstatera är att bilden jag hade av Stadspartner, som en organisation med hög kompetens och engagerade medarbetare, har förstärkts.

För dig som känner till Stadspartner är det nog ingen nyhet att det sedan en tid tillbaka pågår ett arbete med att renodla verksamheten för att den ska gå i linje med vår ägare, Tekniska Verkens, kärnverksamhet.  Jag har nu tagit över den stafettpinnen, och vårt arbete med att driva utvecklingen fortsätter som förut. Med gedigen erfarenhet och en rad specialistkompetenser fortsätter därmed arbetet för en modern och hållbar stadsteknik idag och för framtiden.

Det tydliga EU-direktivet kring företags energianvändning har banat väg för våra energieffektiviseringstjänster. Efterfrågan ökar stadigt och i dagsläget arbetar 15 personer inom området. Utöver dessa specialister har vi också en rad efterfrågade kompetenser inom VA- och fjärrvärmeprojektering, geoteknik samt en rapp organisation för drift och underhåll.

När det gäller den delen av vår verksamhet i Norrköping som arbetar med fastighetsskötsel så är vår avsikt att sälja ut den under hösten. Just nu pågår arbetet med att hitta en lämplig aktör som kan driva den verksamheten vidare på bästa sätt – för befintliga kunder, samarbetspartners och medarbetare.

I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer om hur vi hjälper Norrköpings Vatten att anpassa ett gammalt sommarstugeområde till permanentboende och hur våra specialistkunskaper inom VA-projektering och geoteknik kommer till pass. I Rimforsa håller man på att planera för ett nytt aktivitetscentrum där våra specialister inom geoteknik utreder markegenskaperna samt var och hur anläggningarna bör placeras för att bygget ska bli mest ekonomiskt.


Bättre avlopp när Stubbetorp anpassas för permanentboende

Närhet till natur och vatten är en dröm för många och allt fler väljer att bosätta sig permanent på platser som från början varit rena semesterområden. Detta har medfört behov av godkända vatten- och avloppssystem och sedan många år tillbaka pågår utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i aktuella områden i Norrköpings kommun. Hittills har utbyggnaden omfattat cirka 2000 fastigheter och under kommande tioårsperiod ses resterande omvandlingsområden över. Just nu förbereder Norrköping Vatten för ombyggnationen av Stubbetorp i Svärtinge med hjälp från Stadspartner.

Stubbetorp är ett litet samhälle i närheten av Svärtinge mellan Norrköping och Finspång. Här finns i dagsläget drygt 100 fastigheter – några sommarstugor och några permanentboenden. Samhället är byggt på en grusås, vilket gör att vattnet rinner snabbt. För att undvika sanitära problem, orsakade av utsläpp från enskilda avlopp, ska nu ett helt nytt vatten- och avloppssystemet byggas ut.

- Vid projekteringsarbeten och geologiska markundersökningar arbetar vi med Stadspartner enligt ramavtalet som upphandlats i konkurrens. I Stubbetorp har de undersökt förutsättningarna för byggnation och gjort ett underlag som ligger till grund för själva byggnationen och för våra fortsatta upphandlingar. Med tanke på områdets besvärliga terräng har deras kompetens och breda erfarenhet varit viktig, berättar Lars Svensson, vd Norrköping Vatten.

Ledningar som kan följa terrängen upp och ner

Till Stubbetorp valde Stadspartner ett tryckavloppssystem, LTA, där varje fastighet får en egen liten pumpstation. Fördelen är att ledningarna kan följa terrängen upp och ner och på så vis blir ledningsbyggnadskostnaden lägre än om man valt ett traditionellt självfallsystem i den kuperade terrängen. Själva driftskostnaden kan dock bli något högre med många små pumpstationer, beroende på hur hushållen sköter sina avlopp.

- LTA-systemet har inte samma övervakning som de gemensamma pumpstationerna och varje hushåll måste besökas vid eventuella problem. Vi har dock goda erfarenheter av tryckavloppen hittills, men det beror helt på hur hushållen sköter sina avlopp. De största problemen orsakas av att man spolar ner stekfett i vasken. När fettet svalnar blir det stelt och sätter sig på insidan av ledningarna och gör dem allt trängre, berättar Anders Sjöborg, projektansvarig på Stadspartner.

Stadspartner teknisk expert

Bygget är uppdelat på två etapper varav den första nu är ute för anbudsgivning. Men oavsett om Stadspartner kommer att vara en av dem som är med i byggnationen eller inte så kommer Anders Sjöborg att sitta med i den tekniska projektledningen som expert.

- Jag måste ge Anders Sjöborg en eloge för hans engagemang och kunskap. Han har vårt stora förtroende och rent erfarenhetsmässigt är det inte många som kan slå honom på fingrarna i de här frågorna, avslutar Lars Svensson.


Nytt aktivitetscentrum i Rimforsa

Nu storsatsar Kinda kommun i Rimforsa och planerar bland annat ett aktivitetscentrum med en större idrottshall, stugområde, idrottsplaner, båthamn och vattenområden. Inför byggnationen har Stadspartner fått i uppdrag att genomföra geotekniska undersökningar på det aktuella området. Syftet är att få en bild av områdets olika markegenskaper för att hitta den bästa och mest ekonomiska placeringen för varje anläggning.

Ett av arkitektförslagen inför ombyggnationen av Hackelområdet vid RV 34 strax norr om Rimforsa

- Det finns två arkitektritningar med olika förslag på planering av området. Vi har dem som utgångspunkt i vår utredning som beräknas vara klar i maj. Resultatet kan dock innebära att vi rekommenderar helt andra placeringar än arkitekterna föreslagit, berättar Gösta Hydén, gruppchef Geoteknik.

Få koll på förbrukningen med energiuppföljning

Vet du hur ditt företags energiförbrukning ser ut över tid och i olika delar av verksamheten? Svaret kan du få genom Stadspartners energiuppföljning. Vitsen med energiuppföljning är att öka kunskapen om anläggningars energiegenskaper och tidigt upptäcka eventuella förbrukningsavvikelser. Innan de kostar skjortan.

Energipriserna i Sverige har historiskt varit relativt låga men på senare år har de stigit kraftigt. Och prisökningarna väntas fortsätta. För energiintensiva verksamheter innebär detta stora kostnadsökningar och det har därför blivit viktigt att få kunskap om sin energianvändning.

- Energiuppföljningen går ut på att Stadspartners energiexperter analyserar, tolkar och kommenterar energianvändningen samt håller regelbunden personlig kontakt med sin uppdragsgivare. Förenklat kan man säga att det handlar om att översätta statistiken till ord och slutsatser, berättar Fredrik Gunnarsson, projektchef för Energieffektivisering.

Årstidsvariationer och passande abonnemang

Uppföljningen ger också svar på hur energianvändningen ser ut när ingen verksamhet pågår och hur årstidsvariationerna påverkar. Den kan på så vis även ge en bedömning av hur väl olika abonnemangsformer passar den aktuella verksamheten.

- Energiuppföljningen är avsedd att utföras kontinuerligt och bygger på personlig kontakt med våra experter. Vill man hellre arbeta med energiarbetet på egen hand kan man få ingångsvärden och underlag genom vår Energikartläggning steg 1, avslutar Fredrik.


Frågor & svar